April 2018

The season of Sakura

15th :Monthly Kannon Goma Ritual

24th : Monthly Jizou ceremony

28th : Monthly Fudo Goma Ritual

 

 

Go to Japanese web